วันนี้ออมเอารูปถ่ายของ คุณ ธัชพล เทพบุตร ที่ เข้ารับโล่พระราชทานผู้สนับสนุนการดำเนินงาน (เพิ่มเติม…)

โฆษณา

รางวัล Spa ดีเด่น Thailand Tourism Awards

เมื่อวานพี่ชายแจ้งข่าวดี ให้ทราบคือ สุโข สปา ได้รับรางวัล สปา ดีเด่น ประจำประเทศไทย รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในส่วนของ Day Spa งานดีๆแบบนี้ได้รับการส่งเสริมจาก ททท . ค่ะ (จัดขึ้นเพื่อเป็นรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7) … สร้างความปราบปลื้มยินดีให้กับองค์กรจริงๆค่ะ ….ที่มาของการจัดการประกวด : เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศให้มีจิตสำนึก และมีการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ อันจะส่งให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน ททท.จึงได้เริ่มจัดโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งแรกเมื่อปี 2539 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุก 2 ปี โดยกำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 27 กันยายน ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism Day) จึงถือได้ว่ากิจกรรมสำคัญที่ ททท. จัดขึ้นในวันท่องเที่ยวโลก คือการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบัน ซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม และสภาวะโลกร้อน ดังนั้นในการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551 ททท. จึงได้กำหนดเรื่องสิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน การมีส่วนร่วม แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม และบริบทเชื่อมโยงในภาพรวม แทรกไว้ในเกณฑ์การตัดสินการประกวดด้วย

รางวัลแบ่งออกเป็น 6 ประเภทค่ะ

1. รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยว

2. รางวัลประเภทที่พักนักท่องเที่ยว

3. รางวัลประเภทรายการนำเที่ยว

4. รางวัลประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. รางวัลประเภทการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

6. รางวัลประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย

6.1 Day Spa

6.2 Destination Spa

6.3 สถานพยาบาลที่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

วัตถุประสงค์

1. กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในเชิงคุณภาพของการบริหารจัดการ และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทั้งด้านการตลาด และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน

2. เพื่อแสดงเจตนาอันชัดเจนของ ททท. ในการส่งเสริมและพัฒนาการตลาดให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างการยอมรับ Quality Symbolic ของรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ในระดับนานาชาติ

3. เพื่อส่งเสริมการตลาด และขยายผลความสำเร็จด้านการตลาดให้แก่ผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

4. เพื่อยกย่องเชิดชู และเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม