1. ในสมัยของเช็คสเปียร์ ที่นอนจะถูกยึดกับเตียงด้วยเชือก

เมื่อคุณยิ่งดึงเชือก ที่นอนก็จะยิ่งแน่นขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้มั่น

ใจว่าเตียงตึงดีพร้อมจะนอนแล้ว ….ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า

‘ goodnight, sleep tight ‘

 

2. ส่วนคำว่า ‘ Rule of Thumb ‘ มีประวัติมาจากกฎหมายอังกฤษโบราณ

ซึ่งตราเอาไว้ว่าชายมิอาจใช้สิ่งใดที่โหดร้ายไปกว่านิ้วโป้งทุบตีภรรยาตน

 

3. เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติกันทั่วไปในบาบีโลนเมื่อสึ่พัน ปีก่อนว่า

หลังพิธีแต่งงาน ภายในหนึ่งเดือนแรก พ่อตาจะ

ต้องนำเหล้ามธุรสซึ่งปรุงจากน้ำผึ้ง (Mead) มาปรนเปรอ

ลูกเขยเท่าที่ลูกเขยจะดื่มได้ และเนื่องด้วยชาวบาบีโลน

ถือปฏิทินตามจันทรคติ ช่วงเวลาดังกล่าวจึงเรียกว่า….

‘ Honey month ‘ หรือที่เรารู้จักกันในปัจจุบันว่า…..‘Honeymoon’

 

4. (เด็ดสุด)….สมัยอังกฤษโบราณ…บุคคลมิอาจ

ร่วมประเวณีกันโดยปราศจากการยิมยอมของกษัตริย์ ดังนั้น

เมื่อชายหญิงต้องการจะมีบุตร จึงจะต้องได้รับพระ

ราชานุญาตจากกษัตริย์ก่อน….และกษัตริย์จะพระราชทาน

ใบปิดซึ่งจะต้องนำไปปิดไว้ที่ประตูหน้าบ้านระหว่าง

ที่มีการร่วมประเวณี….ซึ่งจะมีข้อความว่า

ให้ผิดประเวณี ได้ภายใต้พระบรมราชานุญาตของกษัตริย์

ซึ่งภาษา อังกฤษเค้าเขียนอย่างนี้

 

Fornication Under Consent of the King

 

ซึ่งปัจจุบันคนทั่วโลกนิยมเรียกเป็นคำย่อไงคะ

 

 

Advertisements